VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Yves Rocher Slovakia, s.r.o.

IČO: 45676518,

so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09,

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66683/B

www.yves-rocher.sk

tel.: +421 800 820 013

email: info@yves-rocher.sk

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. (ďalej len ako Predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá mimo svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kontaktuje prostredníctvom internetového rozhrania e-shopu Predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka.

1.3 Ustanovenie týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4 Kúpna zmluva i všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar sú oprávnení objednávať len plnoleté osoby, tj. osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov.

2.2 Tovar môže Kupujúci objednávať na internetovej stránkach Predávajúceho ( www.yves-rocher.sk). Kupujúci si z katalógu tovaru výberie konkrétny tovar, ktorý následne vloží do košíku. Kupujúci potvrdí celú objednávku kliknutím na políčko „Záväzne objednať“. Po tomto potvrdení objednávky už nie je možné v objednávkovom formulári robiť hocijaké zmeny.

2.3 Produkty Predávajúceho sú určené len na predaj konečnému zákazníkovi, a nie na ďalší predaj.

2.4 Cena objednaného tovaru jedným Kupujúcim nesmie prekročiť čiastku 10.000,-EUR za jeden kalendárny mesiac.

2.5 Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.6 Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci bezodkladne e‑mailom, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar – napríklad v prípade keď sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila podstata dodávaného tovaru. V takomto prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet. K uzavretiu Kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa tovaru, ktorý nebude dodaný, nedôjde. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

2.8 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť akúkoľvek prijatú objednávku od Kupujúceho, ak bude v rozpore s týmito obchodnými podmienkami či obecne záväznými právnymi predpismi, či ak bude mať Predávajúci dôvodné podozrenie na ich obchádzanie.

 

3. CENY

 

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Ceny sú platné podľa aktuálne ponuky Predávajúceho na webových stránkach v dobe objednania, s výnimkou zjavných chýb.

3.3 Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné.

3.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa výberu Kupujúceho. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy).

3.5 Tovar je až do úplného zaplatenia Kupujúcim majetkom Predávajúceho.

3.6 Možnosť čerpania zliav je v prípade (i) aktuálne uvádzaných promo akcií alebo (ii) spôsobom uvedeným tu.

 

4. PLATBY

 

4.1 Po záväznom objednaní tovaru je povinnosťou Kupujúceho zaplatiť dohodnutú cenu tovaru.

 

4.2 Platiť za tovar môže Kupujúci:

– na dobierku

– on-line platobnou kartou

4.3 Platba je možná iba v EUR.

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

4.5. V prípade odstúpenia od zmluvy (podľa čl. 7 resp. 8 týchto Obchodných podmienok) bude zákazníkovi vrátená cena produktu po odpočítaní všetkých uplatnených zliav.

4.6. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa úhrad za objednané služby prostredníctvom zvolených platobných metód, ktoré poskytuje spoločnosť GoPay je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho, ktorý bude pri ich riešení potupovať v súlade s reklamačným poriadkom upraveným vo VOP spoločnosti GoPay s.r.o., ktoré sú dostupné na www.gopay.com./sk

5. DODACIE PODMIENKY

 

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní. Po dohode s Kupujúcim môže byť táto doba predĺžená.

5.2 Tovar je doručovaný iba na územie Slovenskej republiky.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávkovom formulári. Osobný odber nie je možný.

6. DORUČENIE TOVARU

 

6.1 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.3 Spolu s tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá je zároveň dodacím listom.

6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

7.1 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť na základe písomného oznámenia od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Také oznámenie musí byť Predávajúcemu doručené najneskôr posledný deň tejto 14 dňovej lehoty.

7.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je možno nájsť tu. Vyplnený formulár je potreba odoslať elektronicky na info@yves-rocher.sk, alebo poštou na Yves Rocher Slovakia s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava.

7.3 Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia Predávajúcemu.

7.4 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený

b) kompletný

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe (faktúra).

7.5 Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

7.6 Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) oznámiť to Predávajúcemu v súlade s bodom 7.1 alebo 7.2 týchto Obchodných podmienok;

b) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar a všetky ostatné predmety, ktoré s ním obdržal, naspäť na adresu Predávajúceho: Yves Rocher Slovakia s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie (Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

7.7 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1, 7.2 a 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, a to spôsobom, ako za tovar Kupujúci zaplatil, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

7.8 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je možno nájsť tu.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode Predávajúceho je 24 mesiacov, ak nie je na tovare uvedená lehota kratšia. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

8.2 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.4 Kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci ďalej právo od zmluvy odstúpiť.

8.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.6 Výrobok je možno zaslať na adresu Yves Rocher Slovakia s.r.o., Gajova 4, Bratislava 811 09, alebo môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na info@yves-rocher.sk. Výrobok nie je možno zasielať na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý.

8.7 Po obdržaní tovaru zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie prijatia reklamácie.

8.8 Reklamácia bude posúdená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.9 V prípade, že bude reklamácia uznaná ako opodstatnená, má Kupujúci nárok na vrátenie nevyhnutných nákladov spojených s reklamovaním tovaru. Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí za reklamovaný tovar rovnakým spôsobom ako za tovar zaplatil, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodnú inak.

8.10 Predávajúci uchováva informácie o prebehnutých reklamáciách, konkrétne tieto údaje: dátum uplatnenia reklamácie, dátum prijatia reklamácie Predávajúcim, spôsob vyriešenia reklamácie, číslo reklamácie.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1. Osobné údaje spracúva Predávajúci – spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o., IČO: 45676518, so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66683/B, ako prevádzkovateľ.

Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu Yves Rocher sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu.

10. Riešenie sporov zo zmluvy

10.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

 

10.2 Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho na nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúc má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu vecne príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporu, napríklad. Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu zo Zoznamu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

 

10.3. V prípade záujmu o alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je možné využiť i platformu Európskej komisie.

11. PLATBA PRODUKTU BEAUTYBOX

11.1. Zákazník má možnosť tzv. opakovanej platby prostredníctvom platobnej brány GoPay. Opakovanú platbu zákazník využíva len pri objednaní produktu s názvom Beauty box, ktorý je dostupný na stránkach www.beautybox.yves-rocher.sk. Maximálna čiastka opakovanej platby je 25 € vrátane DPH. Táto čiastka je fixná. Opakovaná platba sa realizuje po dobu troch, šiestich alebo dvanástich mesiacov. Čiastka sa strháva z účtu zákazníka raz za kalendarny mesiac (30 dní), po dobu termínu objednania produktu Beautybox. Termín strhávania platby je pevne daný termínom objednania produktu Beautybox, pre jeho zmenu musí zákazník kontaktovať zákaznícku linku spoločnosti Yves Rocher na e-maili info@yves-rocher.sk. Po dohode je možné termín sťahovania platby upraviť na základe požiadavku zákazníka po tom, čo kontaktoval zákaznícku linku Yves Rocher. Opakovanú platbu má zákazník možnosť zrušiť maximálne jeden deň (24 hodín) pred strhnutím čiastky.

12. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

12.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP.

12.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

12.3. Spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť nebo kedykoľvek upraviť tieto obchodné podmienky. Nové obchodné podmienky budú, v prípade potreby, oznámené Kupujúcemu na webových stránkach a budú sa vzťahovať len na objednávky vystavenej až po ich uverejnení.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok nie je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

V Bratislave, dňa 25.5.2018