Pravidlá spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o., IČO: 45676518, so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66683/B, ďalej tiež ako Prevádzkovateľ.

Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu Yves Rocher sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky pri nákupe bez registrácie alebo pri registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne Yves Rocher.
Spracovávané údaje:

Pri odoslaní objednávky sú spracovávané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, za účelom vybavenie tejto objednávky.

Po registrácii zákazníckeho účtu sú spracovávané osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, dátum narodenia, história objednávok.
Registrácia zákazníka do e-shopu: 
Pri registrácii zákazníckeho účtu cez internetový obchod Yves Rocher Kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ, prípadne ďalšia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Kupujúcim pri jeho registrácii za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), za účelom uchovávania histórie objednávok a k štatistickým účelom. Tento súhlas je udelený na dobu desiatich rokov od vykonania poslednej objednávky prostredníctvom e-shopu Yves Rocher.

Ak zákazník pri registrácii súhlasil (zaškrtnutím príslušného poľa) so zasielaním marketingových ponúk Prevádzkovateľa a jeho partnerov udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a využívaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, a história objednávok pre účely propagačné a marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci posielali Kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Tento súhlas je udelený na dobu desiatich rokov od vykonania poslednej objednávky prostredníctvom e-shopu Yves Rocher.
Nákup bez registrácie:

Ak zákazník pri dokončení objednávky súhlasil (zaškrtnutím príslušného poľa) so zasielaním marketingových ponúk Prevádzkovateľa a jeho partnerov udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a využívaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a história objednávok pre účely propagačné a marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci posielali Kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Tento súhlas je udelený na dobu desiatich rokov od vykonania poslednej objednávky prostredníctvom e-shopu Yves Rocher.

Ak zákazník pri nákupe bez registrácie súhlasil (zaškrtnutím príslušného poľa) so zasielaním marketingových ponúk Prevádzkovateľa a jeho partnerov udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a využívaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia (ak ho uviedol) pre účely propagačné a marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci posielal Kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Tento súhlas je udelený na dobu desiatich rokov od vykonania poslednej objednávky prostredníctvom e-shopu Yves Rocher.
Pri nákupe bez registrácie sú spracovávané osobné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, za účelom plnenia zo zmluvy, tj. hlavne vybavenie objednávky a doručenia tovaru.
Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov alebo zasielaním obchodných oznámení je možné kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom adresovaným Prevádzkovateľovi, a to poštou na adresu Yves Rocher Slovakia s.r.o., Gajova 4, Bratislava, PSČ 811 09, alebo elektronicky na e-mail info@yves-rocher.sk. Ak zákazník odvolá svoj súhlasu so spracovaním osobných údajov, v rozsahu, ktorý je potrebný k vedeniu zákazníckeho konta, dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Odvolaním iba súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely zákaznícke konto nezaniká.

Práva zákazníka e-shopu Yves Rocher
Kupujúci, resp. registrovaný zákazník e-shopu, má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Kupujúci, resp. registrovaný zákazník e-shopu, má právo u Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
Sprostredkovatelia
Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe okrem:

– spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

– sprostredkovateľov Prevádzkovateľa, ktorý sa podieľajú na zabezpečovaní chodu e-shopu Yves Rocher.

Osobné údaje v informačnom systéme môžu byť spracovávané Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.

Zoznam sprostredkovateľov , ktorý spracovávajú osobné údaje zákazníkov e-shopu Yves Rocher:

FM Logistics, FM ČESKÁ, s.r.o., U Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice, IČO 62969072

Salesmanago, BENHAUER Sp. z o.o., Krowoderska 52/2 Street, 31-158 Krakow

TAU CETI, 01-616 Warszawa, ul. Mickiewicza 30/25

Yves Rocher spol. s r.o., Vodičkova 736/17 110 00 Praha 1, IČO: 43005608
Platby kartou

Pri platbe kartou sú všetky informácie sú zasielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a údaje Kupujúceho o platobnej karte nemôžu čítať externé strany. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným agentom platobných služieb, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Keď platíte kartou, vyhradzujeme si právo vykonávať kontrolu totožnosti.

Cookies

Internetové stránky Yves Rocher využívajú súbory cookies. Viac o ich využití sa dozviete tu.